เรามีนโยบายการส่งคืนเงินในระยะเวลา 7 วัน ในกรณีที่:

มีข้อบกพร่องจากการถ่ายงาน ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับสภาพความเสียหายดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับงานส่งมอบ

กรณีดังต่อไปนี้ไม่เข้าข่ายที่จะสามารถคืนเงินหรือขอบริการใหม่ได้:

ความเสียหายอันเกิดจากตัวลูกค้าเอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากบุคคลภายนอก
สถานที่มีความไม่เรียบร้อย

เรามีนโยบายการยกเลิก ในกรณีที่:

ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนวันถ่าย 3 วัน
ส่งคืนเงินในระยะเวลา 7 วัน